REGULAMINSERWISU INTERNETOWEGO „Słowiański Zielnik”

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – przedsiębiorca Michał Konkel Słowiański Zielnik, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 24/B2, 81-572 Gdynia o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5861164792, Regon: 221618192. Dane kontaktowe: e-mail: m.konkel@slowianskizielnik.pl, tel: 793073677
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Serwisu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Serwis Internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.slowianskizielnik.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Konto – prawo dostępu do zasobów Serwisu internetowego przydzielone użytkownikowi indywidualnemu lub użytkownikowi konta grupowego;
 6. Użytkownik indywidualny – osoba lub podmiot posiadająca aktywne konto indywidualne w serwisie;
 7. Użytkownik konta grupowego –  osoba posiadająca aktywne konto w ramach konta grupowego w serwisie;
 8. Usługa – usługi prezentowane i sprzedawane za pośrednictwem Serwisu internetowego, obejmujące w szczególności dostęp do treści w postaci cyfrowej;
 9. Towar – przedmioty prezentowane i sprzedawane za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu Internetowego;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i zakres świadczonych usług lub nabywanych towarów.
 12. Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z opłatą za świadczone usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi za pomocą Serwisu Internetowego, działalność w zakresie świadczenia określonych ofertą usług i sprzedaży towarów. Sprzedawca swoją działalność prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Aby korzystanie ze Serwisu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  • Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  • Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  • Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
  • Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
 1. W celu korzystania ze Serwisu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: https://www.slowianskizielnik.pl/.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady zawierania Umów sprzedaży/świadczenia usług z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego,
  • warunki świadczenia usługi Newsletter.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Zawarcie umowy

 1. Aby sfinalizować składanie ważnej i wiążącej umowy, Klient podejmuje decyzję zgodnie z prezentowaną ofertą na stronie internetowej Serwisu. W tym celu wybiera ilość i specyfikację towaru lub usługi, którą zamierza zakupić.
 2. Ceny wszystkich produktów i usług prezentowanych na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Serwisu.
 3. Wszystkie produkty fizyczne znajdujące się w ofercie Serwisu są fabrycznie nowe.
 4. Klient może złożyć zamówienie w Serwisie Internetowym w następujący sposób:
  • Poprzez założenie konta w Serwisie Internetowym i za pomocą strony internetowej, wybranie Towaru lub Usługi, dodanie do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami.

IV. Wykonanie Umowy

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar lub usługę w następujący sposób:
  • przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
  • poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Serwisie Internetowym.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar fizyczny za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 28 dni.
 2. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 3.4. niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

V. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli zostanie stwierdzona wada lub niezgodność towaru lub usługi z umową przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru lub realizacji usługi.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Michał Konkel Słowiański Zielnik, ul. Lipowa 24/B2, 81-572 Gdynia, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru/usługi, datę wydania towaru/wykonania usługi, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawca utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje także w innych sytuacjach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Michał Konkel Słowiański Zielnik, ul. Lipowa 24/B2, 81-572 Gdynia.
 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Michał Konkel Słowiański Zielnik, ul. Lipowa 24/B2, 81-572 Gdynia niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po skutecznym doręczeniu oświadczenia sprzedawcy.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w szczególności informacji i materiałów dotyczących działalności Sprzedawcy w tym informacji handlowych.
 2. Klient ma prawo za pośrednictwem Serwisu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”.
 3. Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi do 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta z usługi.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu internetowego „Słowiański Zielnik” i jest powszechnie dostępny na stronie https://www.slowianskizielnik.pl/regulamin/. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.
 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu, na co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie tych zmian. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
   

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Michał Konkel Słowiański Zielnik, z siedzibą ul. Lipowa 24/B2, 81-572 Gdynia,

– Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

umowy sprzedaży/usługi następujących rzeczy …………………………………………………..……

(niepotrzebne skreślić)

– Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru/usługi …………….….…………

(niepotrzebne skreślić)

– Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………….

– Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..

– Data ………………………….………………………………………………………………….