Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony
  internetowej: slowianskizielnik.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Michał Konkel
  przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod
  firmą: Michał Konkel Słowiański Zielnik z siedzibą w Gdyni (81-572), ul. Lipowa 24/B2, NIP:
  5861164792 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
  1) poczty e-mail: m.konkel@slowianskizielnik.pl
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 06.11.2023 r.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności z zakresu
  edukacji ziołoleczniczej i mikologicznej.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
  1) w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji
  Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych
  Usługodawcy;
  2) założenie konta użytkownika;
  3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy
  się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2) przeglądarkę internetową,
  3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy]

 1. [Składanie zamówień]:
  1) Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika.
  2) Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu
  zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  3) Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych,
  kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za
  pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez
  Usługodawcę.
  4) Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu
  Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie
  automatycznie się anuluje.
  5) Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po
  zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
  6) Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie
  użytkownika.
  7) Dostęp do publikacji na koncie może być ograniczony czasowo w ramach sprzedawanych
  przez Usługodawcę subskrypcji.
 2. [Strefa premium]:
  1) Usługodawca oferuje użytkownikom dostęp do strefy premium w dwóch opcjach okresowej
  subskrypcji: odnawialnej i nieodnawialnej.
  2) Subskrypcja odnawialna dostępna jest w okresach: miesięcznym lub kwartalnym. Subskrypcja
  odnawia się po upływie wybranego okresu, chyba że przed upływem tego okresu
  zrezygnujesz z subskrypcji.
  3) Subskrypcja nieodnawialna dostępna w opcji półrocznej lub rocznej.
  4) Niezależnie od opcji opłata za dostęp do strefy premium pobierana jest z góry. Wysokość
  opłaty uzależniona jest od wybranego okresu subskrypcji.
  5) Płatność subskrypcji odnawialnej następuje w sposób automatyczny, poprzez obciążenie
  karty płatniczej użytkownika określoną w zamówieniu kwotą.
  6) W przypadku subskrypcji nieodnawialnej użytkownik uiszcza określoną w zamówieniu kwotę
  przelewem bankowym.
  7) Dostęp do strefy premium dostępny jest jedynie po założeniu konta użytkownika.
 3. [Dokonywanie płatności]
  1) Usługodawca umożliwia zapłatę: przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2) Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub
  zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 4. [Dostawa/Odbiór towaru]
  1) Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
  2) Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie
  użytkownika.
  3) W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy
  skontaktować się z Usługodawcą.
 5. [Pozostałe informacje]
  1) W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
  2) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a)
  podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie
  opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

 1. Postanowienia art. 5 – 7 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów
  korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność
  z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących
  konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z
  treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia
  umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce
  stosuje się przepisy ustawy.

Art. 6 [Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub usług jako konsument, przysługuje prawo do
  odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie
  będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany
  jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na
  samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam
  wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu
  zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym towarze
  lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub
  pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego
  powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty
  zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych towarów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty przesyłki (o ile takie poniosłeś) z
  zastrzeżeniem, że zwracamy koszty przesyłki do wysokości najtańszej oferowanej przez nas opcji
  dostawy towarów. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie
  dodatkowych kosztów.
 6. Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie towarów z powrotem
  lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu
  takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny
  sposób.
 7. Towary powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Poniesione przez Ciebie
  bezpośrednie Koszty zwrotnego odesłania towarów nie zostaną przez nas zwrócone.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
  zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny
  do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania.

Art. 7 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową
  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin
  przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub
  osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową,
  który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego
  dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić
  ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność
  względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową
  miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z
  elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z
  umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i
  ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym
  zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
  a. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o
  których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem
  umowy;
  b. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o
  obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej
  uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska
  cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
  a. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  b. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może
  dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru
  z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  c. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
  Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  d. Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu
  ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
  i. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  ii. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  iii. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował
  doprowadzić towar do zgodności z umową;
  iv. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
  albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub
  wymiany towaru,
  v. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
  on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
  niedogodności dla konsumenta.
  e. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
  nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 7. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
  a. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać
  doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  b. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
  z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  c. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć
  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  i. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest
  niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  ii. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z
  umową,
  iii. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal,
  mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową
  do zgodności z umową,
  iv. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że
  uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
  skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej z umową,
  v. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
  on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie
  lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  d. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są
  dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z
  umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 8 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w
  szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych
  poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem
  usług możecie kierować na adres: m.konkel@slowianskizielnik.pl
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych
  zobowiązany jesteś podać:
  a. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  b. dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli
  zidentyfikować transakcję,
  c. powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także
  dokumentację fotograficzną wad,
  d. Twoje żądania
 4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś
  podać:
  a. dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  b. opis powodów reklamacji,
  c. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej
  otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty
  elektronicznej (e-mail).
 6. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
  a. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której
  Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w
  jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
  pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  b. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
  Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  c. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową,
  Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub
  wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  d. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
  wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  e. Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia
  ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  konsumenta o obniżeniu ceny.
  f. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego
  koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  g. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
  wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 9 [Konto użytkownika]

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz
  hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 10 [Newsletter]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez
  Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy.
  Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji
  handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się
  zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 11 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go
  rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące
  od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie
  znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi
  powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym
  kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego.
  Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie
  można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś
  sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 12 [Ochrona danych osobowych]

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
  (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w
  Polityce prywatności dostępnej pod adresem: slowianskizielnik.pl/polityka-prywatnosci

Art. 13 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]
wzór oświadczenia:
[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
● Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
● Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
● Data zawarcia umowy()/odbioru()
● Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
● Adres konsumenta(-ów)
● Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
● Data
(*) Niepotrzebne skreślić.